Ymer SC AC AB – Nyteckningar per den 30:e november 2020

Ymer SC AC AB (publ) har sedan tidigare emitterat vinstandelslån noteradeMiscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Per den 30:e november 2020 har Ymer SC AC AB accepterat nya investerare som tecknat sig till ett belopp motsvarande €14 280 000 vilket motsvarar 1 428 vinstandelslån.

Ymer SC AC AB avser att emittera nya vinstandelslån i förhållande till nyteckningen snarast möjligt efter fastställande av fondens NAV per den 30:e november. Fondens NAV per den 30:e november samt ytterligare information om nya serier av vinstandelslån kommer att kommuniceras via pressmeddelande inom kort.
 


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-01 16:42 CET.